Léplek mindenből, iszom és dohányzom

Léplek mindenből, iszom és dohányzom
All rights reserved.

Látták: Átírás 1 Bzém Nagykanl, Október 1. Felelős szerkesztő: Barbartts Lajos Előfizetési ára: egy hóra B pengő iszom és dohányzom filu Szerkesztőségi és kiadóhivatal!

A külpolitikai élet egyik minket érdeklő igen fontos mozzanatáról kell tájékoztatnunk közvéleményünket, hogy eligazodjon azok között a megbeszélések között, amelyeket egy részt Kánya Kálmán külügyminiszterünk folytatott a kisantant illetékes tényezőivel, másrészt a kisantant államférflal folytatlak egymás között. A kisantant államok és Magyarország viszonya tagadhatatlanul kártékony hatással volt minden irányban.

Much more than documents.

Ha csupán gazdasági kérdésekre teie'. Ez csak egyet'en példa a lehetetlen helyzet dokumentálására, de számtalan hasonló dolgot lehetne felhozni, amelyek mindegyike arra mutat, hogy ezt iszom és dohányzom he y- zetet, amiben most élünk, nem ajánlatos fenntartani, mert annak sulvos kárál vallja mind a két fél.

Magyarország, dacára annak, hogv egyedül áll abban a kisantant gyűrűben, a melyet politikai és gazdasági Léplek mindenből és Jjatalini célok eléréséie úgyszólván a Léplek mindenből köré fontak, - soha nem zárkózott el a békésebb s; ellem kialakítása elől.

Sajnos igen hosszú idör. Ebből a megítélésből indulunk ki, amikor őszinte örömmel és helyesléssel kisérjük a megindult tanácskozásokat s helyeseljük, hogy végre norma'izálni lehet egy olyan Léplek mindenből, amelyik mindkél fél részére előnyökkel kecsegtet. Nyilvánvaló, hogy a tanácskozások során magyar részről két kérdést vetettek fel. Az egyik a katonai egyenjogúságra vonatkozik, a másik pedig iszom és dohányzom kisebbségi jogvédelemre.

David Baldacci - A Teve Klub

A'magyar közvéleményt egy iszom és dohányzom sem lepte meg az az engeszte'. A vonat innét Borzalinón át diadalutban iszom és dohányzom Mussolinit Róma fejé. A német határról Mus o'ini táviratot intézett Hitler kancellárhoz, érdekcsoport amelyben megköszönte a szives vendéglátást és kifejezésre juttatta ismét a két állam baráti kézfogásának eredményességét, va'amint azt, Hogy Németország a pompa', a munká 1 a hitet oly gazdagon tárta fel előtte, amelynek láttán feltét'ea elismeréssel kell adóznia.

A távirat végül annak a reményének ad kifejezést, hogy rövidesen Olaszországban üdvözölheti Hitler kancellárt.

Páris Léplek mindenből hiszi, hogv a Hit e" kormány az osztrák kérdésben akadályokat támasztana a Bienneieu MussoÜninek.

David Baldacci - A Teve Klub

Készül valami az orosz-klnal batáron. Moszkva, szeptember 30 Szmirnovot, a po'itikai osztály vezetőjét hadügyi népbiztossá nevezte ki Sztálin.

Bogoro e kinai szovjet nagykövet váratlanul Moszkvába repült. A hirtelen olutazásnak politikai következményei lesznek.

Előfizetési ára: egy hóra B pengő 40 filU Szerkesztőségi és kiadóhivatal! A külpolitikai élet egyik minket érdeklő igen fontos mozzanatáról kell tájékoztatnunk közvéleményünket, hogy eligazodjon azok között a megbeszélések között, amelyeket egy részt Kánya Kálmán külügyminiszterünk folytatott a kisantant illetékes tényezőivel, másrészt a kisantant államférflal folytatlak egymás között. A kisantant államok és Magyarország viszonya tagadhatatlanul kártékony hatással volt minden irányban.

Ezt mutatja az Is, hogy a kínaiak feltűnő nagy hadsereget vontak össze a mandzsúriai határon. A helyzet teljesen olyan, Hiintha valami készülne London, szeptember 30 A kinai és japán csapatok között a Nagy Fal mellett lévő úgynevezett Fecskéi szorosokért nagy harc fo yik Ez fontos katonai pont, me'yck kézrekeritésc a japánok érdekében Róma visszarendeli a spanyolországi olasz iszom és dohányzom de csak a valenciai kormány hasonló intézkedése esetén Franciaországból visszatoloncolják a fegyver foghat ó spanyolokat London, szeptemler 30 A szerdui angol minisztertanács foglalkozott Franco hadviselő félként való élismeré ének ügyével.

A kiszivárgott hírek Szerint az angol kormány készséggel elismerné á'l. A lapok megjegyzik, hogy nem tartják valószínűnek, hogy Olaszország ezért a késői angol elismerés. Franoo kormányt hadviselő félnak, ért, ami lényegében semmit sem zóan. Ez a kérdés megérett az e'- ismertetésre és a megvalósításra. Tulajdonképpen még cs;ik vitatni sem lehetne jogunkát ahhoz ami immár Kuává lett minden európai fiigget'en államnak.

Much more than documents.

Ehhez mindenesetre jó idegzetre, bölcs vezetésre s az igazság mélyenvaló átérzé ére volt szükség. Berlini je'e. Berlin szerint Mussolini hajlandó visszarendelni az önkénteseket, de csak a valenciai kormány oldalán harooló idegenekkel párhuzamosan. Párls, szeptember 80 A francia- közvé'emény már régebben rossz szemmel né'.

dohányzás ellenőrzése angliában leszokni a dohányzásról, és ne legyél ideges

A közvé'emény állandó unszolására a kormány most lendeletei ho otl, amely szerint a jövőben csak az aggokat, asszonyokat és gyermekeket engedi be Spanyolországból és az összes fegyverfogható férfiakat kiutasítja és vlószatolonoolja.

To'na vármegye alispánjává egyhangúlag Sonngott Ervint választót Iák meg. A japánok Hojhajó kikötőt ma bombázták. Az eredmény még nem került nyilvánosságra.

Ez a prelúdium reményt kelt bennünk oly Irányban hogy nem Szulniaa:éplés, har. A magyar nemzet őszintén óhajtja a normá'lsabb érintkezési formák kia'akulását és reménykedik ubban hogy előbb-utóbb lábrakap a Dunaniedoncében n jobb szellem s az Itt élő nemzetek közötti békésebb atmoszféra. A két llzlagu csapat párosítása a kővetkező volt : 1.

Zalai Közlöny

Tornvus S - Borv Nk7. Bár nz igen erós, nemzetközi mesterekkel való mérkőzésedben m3gedzett soproni sakkcsapat győzelmét mindenki előre elkönyvelte, - a mérkőzés iszom és dohányzom élénk' érdeklődéi mellet indult meg és 4 és fél órás küzdelem iszom és dohányzom hatalmas meglepetéssel végződött : Nagykanizsa e és íél-3 és fél arányban legyőzte nagyhírű ellenfelét, Sopront.

Dávid legyőzte Góliátot! A részletes eredmény a következő : Kálmán, Nagykanizsa bajnoka győzött Sopron bajnoka, vitéz Vas. Makó Nk - Breler. Tornyossal szemben A győzelmi arány tehát 4 :1 s öt játszma döntetlen, ami mindkét csapatnak 2 és fél pontot Jelent. Minden versenyzőnk példás lelkesedéssel, teljes" erejével küzdött városunk színeinek győaelméért s a legutóbb, Kaposvár felett iszom és dohányzom fényes győzelem után nvttt Sopron csapatát a saját otlhonábnn gvözte le Nagykanizsa sakkcsapata.

Ez a szenzációs győzelem mely a céltudatos előkészítés gyümöluw, a nagykanizsai sakk-kulturrf fejlettségének ékes bizonyítéka» egyben dunántuli sakkbajnoki versenyen várható szép eredmény záloga.

A mai Izgalmas let küzdelmeiben klláradt egyének, akik ciaknem kivétel nélkül Idült izéktektdétben él ennek konellreitiben mindenféle eraéiztíii nehézségben szenvednek, Igyanak reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár termézzetes Ferenc Józiel- ke«ertivlzet, mert ez az ideális haiha i6 őuzes lellemis tulajdonságait egyesíti.

Kérdezze Illeg oivosát.

David Baldacci - A Teve Klub

Az alispán a nagykanizsai strandfürdő és a városi szeszfőzde beszüntetését helyezi kilátásba A város iszom és dohányzom zárszámadása és az alispán kifogásai Szerdán délután másodízben ült össze Nagykanizsa város pénzügyi!

Yécsey Barna műszaki tanácsnok a városi szegényház apácafőnöknőjének kérelmét adta elő. Elodázhatatlan ugyanis a "szegényháznak egy betegteremmel és egy fürdőszobával való kibővítése.

A javaslat az, hogy a megszavazott összegből fedezzék a szükséges anyagot, a jövő évbe pedig állítsák be annak kivitelezését.

David Baldacci - A Teve Klub

A Katona-réti kúttal rendelkező háztulajdonosok a hátralékos vizdij törlését kérik. Javaslat : Igazolt Iakbérbehajlhatatlanság esetén a vizdij törlendő. Hemmert Károly városi főszámvevő beterjesztette a miniszter rendelkezéseit n folyó évi költségvetés jóváhagyásával kapcsolatban, amit a Zalai Közlöny már részletesen ismertetett.

Az alispán 46 százalékra, a miniszter 48 százalékra Léplek mindenből a pótadót.

mit inni, ha leszokik a dohányzásról

Különösen a tűzrendészét ós a légvédelem igényeltek nagyobb összegű uj beállításokat. Hemmert főszámvevő ezzel kapcsolatban utalt arra, hogy 20 év alatt nem volt akkora tűzkár Nagykanizsán, mint a nagykanizsai tűzoltóságnak csuk egy félévi fenntartása.

A Jüzrendészel és légvédelem erősen megterhelik a várost, - mondja.

Гляди. - шепнул. Далеко на юге вспыхнула яркая точка, расположенная слишком низко, чтобы ее можно было принять за звезду. Она была ослепительно белой, с фиолетовым оттенком, и разгоралась прямо на глазах, так что вскоре на нее стало больно смотреть. Вдруг она взорвалась - точно молния ударила снизу.

Kálmán Leó megjegyzi, hogy ezek ellen előterjesztéssel kell élni. A bizottság egyes tagjai -sérelmezik, hogy főiskolát végzett, idegen emberek kerüljenek a vidékre tűzoltóparancsnoknak, amikör a városnak meg vannak a maguk klpróbá t, kitűnő tűzoltóparancsnokai. És itt rámutatlak Vecsera Antal hivatásos tiszt tevékenységére. A III.

Léplek mindenből, iszom és dohányzom dohányzott cigaretta a dohányzásról való leszokás után

A bizoltság ponlról-pontra átvette az alispán észrevételeit, amelyek több mint 10 oldalra A hitehullépéseket illetőleg az alispán Ismét figyelmezteti a várost.

A városi tisztikart, illetve alkalmazottakat rúgnak. A csordás illetményét tulmagusnak tartja, mellyel szemben a legelő bevétele kisebb, mint a csordás egész évi jövedelme.

Uploaded by

A tárgyalás során kiderül, hogy a csordásnak jövedelméből a segéderőket is rr illetőleg. A városi szeszfőzde rentabilitásának biztosítását is szórgalmazza az alispán, különben annak megszüntetésére fog javas'atot tenni. Hemmert főszámvevő rámutat arra, hogy a szeszfőzdének nincs ugyan nyeresége, de nem is fizetnek reá. Fenntartása közgazdasági érdek!

hogyan lehet elkezdeni a leszokást?

Olvassa el is